A Mastrogiurato történelmi felidézése

 1981-tŒl az “Il Mastrogiurato” Kulturális Egyesület szervezŒje lett a Mastrogiurato beiktatása történelmi felidézésének: ez egy olyan rendezvény, mely mélyen gyökerezik a lancianóiak és az egész igen számos közönség szívében, akik minden évben részt vesznek a szertartáson és a vele járó rendezvényeken. Az esemény az augusztus utolsó vasárnapjától szeptember elsı vasárnapjáig tartó hét alatt megtartott kulturális és szórakoztató rendezvényekre tagolódik, és beletartozik: két középkori vacsora, melyeket a Panarda (slow food) ihletett, nemzetközi középkori vásár, vendéglık, korabeli zenei koncertek, színházi elıadások, utcaszínház, zsonglırök, lovagok és birkózók, táncos­nık, gólyalábon járók, solymászok, zászlóforgatók és zászlódobálók, és a rendezvény csúcspontja a szeptember elsı vasárnapján megtartott Történelmi Kırmenet.

Az esemény az augusztus utolsó vasárnapjától szeptember elsŒ vasárnapjáig tartó hét alatt megtartott kulturális és szórakoztató rendezvényekre tagolódik, és beletartozik: két középkori vacsora, melyeket a Panarda (slow food) ihletett, középkori vásárok, vendéglık, korabeli zenei koncertek, színházi elŒadások, utcaszínház, zsonglŒrök, lovagok és birkózók, táncosnŒk, gólyalábon járók, solymászok, zászlóforgatók és zászlódobálók, és a rendezvény csúcspontja a szeptember elsŒ vasárnapján megtartott Történelmi Körmenet. Ezen a napon rendezik meg a Mastrogiurato beiktatásának ünnepélyes szertartását a - sok olasz és külföldi városból érkezŒ - körülbelül 700 korhı jelmezbe öltözött résztvevŒbŒl álló körmenettel, mely végigvonul a történelmi útvonalon.

A Mastrogiurato történelmi felidézése sok, jelentŒs elismerést nyert: Abruzzo régió “regionális jelentŒségı rendezvénynek” ismerte el: elnyerte a Kulturális Javak és Tevékenységek minisztériumának és a Köztársaság Szenátusának pártfogását; különbözŒ RAI mısorokban szerepelt, melyek ­közül néhányat a Rai International és a Mediaset. Különösen nagy tetszést arattak az olasz rendezvényekre (Róma, Milánó, Modena stb.) és a külföldre történı meghívások: New York a Columbus Day alkalmából (1996 és 2007), Washington, Baltimore, Silver Spring (USA), Visegrád, Budapest, Pécs és Kecskemét (Magyarország), Párizs (A Turizmus Nemzetközi Szalonján) és Cordes Sur Ciel (Franciaország), Sighisoara (Románia), Szydlow (Lengyelország), Predijama vára (Szlovénia), Riedenburg, Bad Bodenteich és Dornum (Németország), Cortegana (Spanyolország), stb.

A történelmi felidézés, mely társult a F.I.G.S.-hez, az Olasz Történelmi Játékok Egyesületéhez, és az Európai Történelmi Felidézések Szövetségéhez, már jó ideje együttmıködik minden rend˚ és fokú iskolával, továbbá intézményekkel, abból a célból, hogy elısegítse a történelmi tanulmányok elmélyítését, különös tekintettel természetesen a középkorra. Ezenkívül együttmıködik intézményekkel és szervezetekkel abból a célból, hogy elŒsegítse a turizmust és a terület tipikus termékeinek megismerését a kulturális rendezvények alkalmából megrendezett ismeretterjesztŒ tevékenység segítségével.

combattente visegrad 1
corteo storico 6
panarda 1
sbandieratori e musici di lanciano

Lanciano, a vásárok, a Mastrogiurato

Lanciano a római kor óta ismert városka, mindig növelni tudta központi szerepét a frentanói területen, és egy széles vidék lényeges vonatkozási pontjává vált.

A középkori Itália nagy mozaikjában aztán irigylésreméltó földrajzi helyzetének köszönhetŒen (fontos északi/déli, továbbá keleti/nyugati útvonalak csomópontjaként) elsŒdleges szerepre tett szert a kereskedelmi tevékenység terén, mert az egész szárazföldi Európából és sok földközi-tengeri népbŒl származó kereskedŒ által látogatott vásárok kedvelt helye lett évente kétszer (májusban és szeptemberben). A vásárok fontosságának jelentŒs megnövekedése arra késztette II. Anjou Károlyt, aki a Nápolyi Királyság más városainál is ezt tette, hogy 1304-ben létrehozza a Mastrogiurato alakját. A városnak szüksége volt az igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalom egyesítésre egy képviselŒje kezében, aki határozottan és hozzáértŒ módon tudta gyakorolni a hatalmat a vásárok alatt.

A vásár egész idŒtartamára Œ és a kísérete volt az egyedüli, aki ­fegyveresen közlekedhetett, és hatalmában állt bárkit azonnal letartóztatni, aki zavarta a vendégeket. FŒbb feladatai között említhetjük a vendégek szívélyes fogadását, a súlyok és mértékegységek szigorú ellenŒrzését, és a polgári és büntetŒ igazságszolgáltatáás végzését. A fényes kinevezési szertartás a következŒképpen zajlott le: a kiválasztott Mastrogiurato, olyan öltözetben, mely megfelelt a rangjabéli személynek fegyveres kísérettel belépett a Városházába, ahol már várták a város képviselŒi, a királyi kormányzó és a helyŒrség kapitánya, és miután hıséget esküdött, megkapta a város jelvényeit és a ráruházott hatalmat. A király és a város zászlóit ezután a vásár rétjére vitték, ahol a jelenlétében kitızték Œket, és a Mastrogiurato a “nyilvános hirdetmény” és a vásárt szabályozó elŒírások felolvasása után kijelentette a vásár hivatalos megnyitását.

A lancianói vásárok fénykorában, mivel a városhoz vezetŒ utakból kevés volt, és azok sem voltak biztonságosak, és az árukat szállító eszközök lassúak voltak, a rablótámadások ellen valóságos váltott fegyveres kíséretet hoztak létre a fŒbb útvonalak mentén, melyek elŒször Ortona, majd San Vito kikötŒjétŒl biztosították mindazok sértetlenségét, akiknek szándékukban állt Lancianót elérni.

Lanciano városa tengeri seregeket is kiállított a járŒrözéshez és létrehozta az adriai- tengeri kíséretet az érkezŒ és eltávozó kereskedŒk védelmére a szaracén támadások ellen.